ผู้เข้าใช้งานระบบขณะนี้
   บุคคลทั่วไป : 1 ราย
   บุคลากร : 0 ราย
   รวม : 1 ราย
  ผู้พัฒนาระบบ : ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      ติตต่อเกี่ยวกับการใช้งานระบบ : 5933


ผู้ดูแลและตรวจสอบข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      ติตต่อเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ ปรับปรุงข้อมูล : 5336